ชื่อ - นามสกุล :นายอุดม บุญช่วย
ตำแหน่ง :เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองบางระจัน (๑)
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ข้าราชการฝ่ายการเมือง
หน้าที่ในกลุ่ม :