ชื่อ - นามสกุล :นางสาววรรณพร หรั่งแร่
ตำแหน่ง :หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ข้าราชการฝ่ายประจำ
หน้าที่ในกลุ่ม :