ชื่อ - นามสกุล :นายนิวัติ บุญเสริม
ตำแหน่ง :หน.ฝ.แบบแผนฯ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :เทศบาลเมืองบางระจัน
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ข้าราชการฝ่ายประจำ
หน้าที่ในกลุ่ม :