ชื่อ - นามสกุล :นายธนภัทร ใจภักดี
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการกองการศึกษา
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :เทศบาลเมืองบางระจัน
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ข้าราชการฝ่ายประจำ
หน้าที่ในกลุ่ม :